Hem  »  Styrelsen

Styrelsen

Styrelse

Styrelsen 2024 – 2025

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som uppkommer tillsammans med verksamhetschef, kansli, berörda organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter. Styrelsen följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska redovisningen som verksamhetschefen presenterar. Styrelsens arbete handlar om att styra verksamheten samt följa upp föreningens åtaganden gentemot verksamhetschefen. 

Årsmöte 2024 genomfördes 24 mars.

MALIN WIDÖ

Ordförande, omval 2 år.

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser på Balkan med Försvarsmakten och hennes man har deltagit i insatser både med förband och som observatör. Malin har tidigare arbetat med samordning av utbildning för Polisens utlandsstyrka och hon var med och startade upp arbetet med veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin vid Militärhögskolan Karlberg. Malin är mentor och har varit aktiv i föreningen sedan 2011.

ÅSA WILSON

Vice ordförande, omval 2 år.

Åsa är utbildad inom HR och sitter i ledningsgruppen på ett internationellt spelföretag. Åsa är också gift med en officer som tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har på så sätt följt Invidzonen sen starten 2007, både som anhörig och mentor. Att se hur organisationen vuxit och utvecklat en stark gemenskap bland anhöriga tycker hon är fantastiskt att se – för drygt 10 år sen hade anhöriga som hon själv ingen aning om vart de skulle vända sig.

ANDERS LÜTZ

Kassör, omval 2 år.

Anders är pensionerad specialistofficer i Försvarsmakten med flottiljförvaltares grad och  som skolförvaltare på Militärhögskolan Karlberg. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i Försvarsmakten – i marinen på såväl fartygsförband som staber och skolor. Anders har genomfört en FN-insats i Libanon där han var stationerad på Cypern som förnödenhetschef. Jakt och fiske hör till huvudintresset tillsammans med sina italienska motorcyklar. Han är gift med Anna, har två bonusbarn samt två vuxna barn i ett tidigare förhållande. Dessutom förgylls livet även av två små barnbarn.

ALLAN WIDMAN

Ledamot, sitter kvar som vald 1 år.

Allan är tidigare riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson. Han har varit offentlig utredare för såväl den militära som civila veteranpolitiken. Allan är numera advokat med specialisering inom affärsjuridik. Han är även kapten och reservofficer vid Norrbottens Artilleriregemente.

LENA LARSSON

 Ledamot, nyval 2 år.

Lena polis sedan 1977 och har tjänstgjort i yttre tjänst i Polismyndigheten både i Göteborg och Stockholm. Sedan 1995 anställd som kommissarie på NOA (Nationella Operativa Avdelningen), tidigare Rikskriminalpolisen och har framförallt arbetat internationellt. Under 8 år bodde hon utomlands tillsammans med sin familj, Thailand och Nederländerna, och hennes erfarenhet från dessa år är både som sambandsman för nordisk polis samt medföljande. Hon har även erfarenhet från att vara anhörig på hemmaplan då hennes man har under ett antal år tjänstgjort utomlands för EU och OSCE. Under 10 år arbetade hon som chef för de av svensk polis utlandsplacerade sambandsmännen, vilket bl.a. innebar ansvar för inte bara de anställda utan även för familjerna. Under åren 2016-2021 arbetade Lena som missionshandläggare, med ansvar för Afrika missionerna, på Polismyndighetens Utlandssektion. Sedan 2021 arbetar hon med strategiska frågor på Utredningsenhetens Kansli. Lena har ett stort engagemang för frågor som rör utplacerad personal och deras anhöriga.

CHRISTER TISTAM

 Ledamot, nyval 2 år.

Christer är tidigare arméofficer med examen från Krigsskolan Karlberg 1982, tjänstgjorde inom Försvarsmakten hela sin yrkeskarriär tom tjänstepension 2022.

Christer har i huvudsak haft sin tjänstgöring vid Livgardet under åren med möjlighet till befattningar i alla nivåer, avslutningsvis som regementschef (tillika kommendant i Stockholm) samt chef mellersta militärregionen innan den sista tjänsten som direkt underställd Överbefälhavaren i rollen som chef säkerhetsinspektionen 2017-2022.

Han har gjort tre egna utlandstjänstgöringar som samverkansofficer i Bosnien, ställföreträdande brigadchef i Kosovo samt chef för Afghanistanstyrkan FS 18, med händelser som bland annat innebar tragisk förlust av egen personal. I samband med den sista utlandstjänstgöringen blev det tydligt för Christer det stora behovet och betydelsen av organisationer som Invidzonen för stöd till soldater och inte minst anhöriga.

MARIE GRUNDEVIK

Suppleant, sitter kvar som vald 1 år. 

Marie är säljare i inredning till butiker och gift med en officer som är pensionerad generalmajor och före detta arméchef. Sedan hon träffade sin man har han gjort utlandstjänst i Kosovo, Korea och besökt Afghanistan vid mer än 10-tal tillfällen samt andra platser. De bor utanför Stockholm och hon har skött mycket av deras vardag och sonens aktiviteter. Tillsammans har de hittat bra rutiner att få det att gå ihop både när de är två vuxna och när hon varit själv. De bor i ett område där ingen jobbar i Försvarsmakten men har skapat en stabil bas med vänner som förstår hennes situation och har hjälpt till. Man får inte vara rädd för att fråga, är hennes devis, de flesta vill gärna hjälpa till om de kan

LOUISE ALERFORS

Suppleant, omval 2 år.

Louise är både veteran och anhörig. Hennes man har deltagit i två missioner med Försvarsmakten och själv har hon varit observatör på Balkan. Louise har tidigare arbetat med kommunal administration och juridik. Idag arbetar hon på Försvarshögskolan som ansvarig för en av Sveriges största ledarskapsutbildningar, Utvecklande Ledarskap.

Valberedningen

ANITA BRUNELL

Ledamot valberedningen , sitter kvar som vald 1 år.

Anita har tjänstgjort 45 år som civilanställd inom Polisen men är pensionär sen några år tillbaka. Hon är gift med en f.d. polis som gjort många utlandsmissioner mellan 1993-2007. För Anita har det blivit 6 års hemmamissioner med barn från 10-årsåldern och uppåt. Hennes sista 16 yrkesår vid Polisen arbetade hon på polisens utlandssektion och hade då kontakt med samtliga utlandstjänstgörande poliser men även till viss del deras anhöriga.

ANDERS CARELL

Ledamot valberedningen, sitter kvar som vald 1 år.

Anders är pensionerad Brigadgeneral. Han har bland annat varit regementschef vid Artilleriregementet i Kristinehamn, jobbat vid Försvarsmaktens högkvarter och Armétaktiska staben. Hans sista åtta år innan pension var han chef för Armémateriel vid FMV. Anders är gift med Ingrid och de har två vuxna barn. Med sin mångåriga erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och vid FMV vet Anders vilken stor betydelse ett väl fungerande anhörigstöd har, även för de som sänts iväg till insatsområdet.

Revisorssuppleant

ANNA HALLQVIST HULT

Lekmannarevisor, omval.

Anna är civilekonom och har även en examen inom rättsvetenskap. Hon arbetar som jurist på Konsumentverket i Karlstad. Hennes man har tidigare tjänstgjort både i Kosovo och Afghanistan men jobbar idag civilt. Utöver att mannen varit på internationell insats, har Anna fler familjemedlemmar som tjänstgjort under flera perioder i Afghanistan. Anna är därför väl insatt i anhörigfrågor och har varit engagerad som mentor sedan 2008.