Hem Forum Invidzonens forum Någon som kan hjälpa? Svar till: Någon som kan hjälpa?

#58019

Anställningen vid Försvarsmaktens internationella insatser är tidsbegränsad och tjänstledigheter ska följa Tjänstledighetsförordningen (1984:111). I samma lag, 12 § anges att tjänstledighet för längre tider bör i regel inte beviljas en arbetstagare som har varit anställd bara en kortare tid hos myndigheten.

Enligt Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 2 §, så framgår att arbetsgivaren kan inskränka tiden för tjänstledighet genom kollektivavtal som slutits med central arbetstagarorganisation. Försvarsmakten har ett sådan kollektivavtal.

Ovanstående ger följande:

Försvarsmakten beviljar 10 dagar per år för tjänstledighet av trängande familjeskäl. Under denna ledighet betalar Försvarsmakten lön. Även resa till/från insatsområdet bekostas av Försvarsmakten.

Utöver det har förbandschefen rätt att bevilja 8 dagar tjänstledighet utan lön, resa ska bekostas av den enskilde. Vid tjänstledighet mer än 8 dagar tas beslut i varje enskilt fall vid Högkvarteret i Sverige.

I det aktuella fallet har arbetsgivaren, genom att förelå att flytta en planerad ledighet, försökt att möjliggöra för den berörde att vara hemma efter de 10 betalda dagarna utan att genomföra löneavdrag. Den berörde har fått alla alternativ och initialt skulle bara en del av ledigheten tas ut, så att en del återstod till hösten.

Att få den ersättning från Försäkringskassan som frågan gäller har ingen koppling till någon rättighet att få vara tjänstledig, i o m att det inte kan bli en fråga om ”sjukskrivning”. Det är enbart en ersättning man kan söka om man är i en vårdsituation och man avstår från att arbeta. Ersättningen förutsätter alltså en längre tjänstledighet utan lön, som arbetsgivaren av naturliga skäl är restriktiv med och som den berörde velat avstå.

Information om alla villkor delges innan anställning och samma information finns tillgänglig för de anhöriga i de utskick som genomförs. Arbetsgivaren har dessutom en tät dialog med de som av någon anledning är hemma i Sverige, så även i detta fall.

Att det skulle vara en skandalös hantering hoppas jag innerligt bara att signaturen ”A” själv står för. Givetvis kommer en uppföljning ske så att den berördes eventuella kvarstående frågor besvaras.

Mvh
Fredrik Ekholm