Försvarsmaktens forskningsuppdrag

Försvarsmaktens arbete med att implementera ett veterankoncept startade 2010 i och med antagande av lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationell militär insats.

Under åren som gått har flera viktiga steg tagits för att skapa ett funktionellt och enhetligt koncept för hantering av veteran- och anhörigfrågor inom myndigheten. I skapandet av detta koncept är det av största vikt att arbetet vilar på vetenskaplig grund och Försvarsmakten har därför initierat ett antal forskningsprojekt inom området samt följer med intresse arbeten som bedrivas av andra. 

Försvarsmakten har under ett flertal år lagt ut ett antal forskningsuppdrag på olika instanser för att öka sin kunskap om veteraner och deras anhöriga. I detta första läge ligger fokus framförallt på hur de mår, både fysiskt och psykiskt. Forskningen är A och O för att avhjälpa problem som är svåra att se. Insatserna förändras och det känns viktigt att låta forskning ge oss kunskap även om behovet ser oerhört olika ut på ett individuellt plan.

En gång om året inbjuder Försvarsmakten till ett veteranforskningsseminarium för berörda myndigheter, organisationer och andra aktörer. Syftet med seminariet är att presentera Försvarsmaktens pågående och planerade forskning inom veteran- och anhörigområdet. Seminariet syftar också till att etablera ett nätverk för kunskapsutbyte inom området.

Forskningsstudier från 2011 och framåt. Uppdaterad 2017-09-14

Område
Författare
Organi-
sation
Titel
Huvudsyfte
Status
År
Veteranen Carl-Martin Pethrus, Kari Johansson, Kristian Neovius, Johan Reutfors, Johan Sundström, Martin Neovius Karolinska Institutet Suicide and all-cause mortality in Swedish deployed military veterans: a population-based matched cohort study To investigate suicide and mortality risk in deployed military veterans versus non-deployed comparators who had gone through military conscription testing. Avslutad 2017
Veteranen Martin Neovius professor medicine doktor, Jonas Söderling medicine doktor, Kari Johansson, medicine doktor, Carl-Martin Pethrus legitimerad psykolog doktorand, Kristian Neovius medicine doktor Aux Analysis/ Military Militär utlandstjänst i Afghanistan (ISAF 2002-2014), Fysiska, psykiska och sociala utfall efter hemkomst Att via registerdata undersöka fysiska, psykiska och sociala utfall efter hemkomst bland de svenska militära utlandsveteraner som tjänstgjort i Afghanistan inom ramen för ISAF, och jämföra dessa med matchade icke-veteraner från allmänbefolkningen. Avslutad 2017
Veteranen Kristian Byhlén och Andreas Toll Örebro
Universitet
Inte bara glass och ballong En kvalitativ studie av svenska militära utlandsveteraners upplevelser av stöd och förståelse från Försvarsmakten och allmänheten efter utlandstjänstgöring. Avslutad 2014
Anhöriga AnnMargreth Olsson Kristianstads Högskola När en anhörig går ut i krig: Utforskande av sociala konsekvenser och utveckling av socialt stöd - före, under, efter och sen.

Det sociala stödet, hur det fungerar och hur det kan utvecklas för familjer där en familjemedlem eller annan nära anhörig deltar i internationella militära insatser.

Pågående  
Veteranen Lena Molin och Gustaf Salomonsson FOI BA02 - En pilotstudie Källmaterial och metoder för att studera veteraners fysiska och psykiska hälsa, utifrån en fallstudie på BA02. Pågående 2013
Veteranen Helena Larsson FM
HRC/KI
    Pågående  
Veteranen Carl-Martin Pethrus, Kari Johansson, Kristian Neovius, Martin Neovius Karolinska
Institutet
Utlandstjänst och mental ohälsa: En populationsbaserad registerstudie Illustrera möjligheter och begränsning som den svenska hälsodatainfrastrukturen erbjuder för storskalig, men anonym, långtidsuppföljning av mental ohälsa. Pågående 2013-
2014
Veteranen Niclas Wisén  

Stresspåverkan vid IMI

  Pågående 2013-
Veteranen Lotta Bolin-Hellbom   Neuropsykologiska konsekvenser vid mild TBI med PTSD   Pågående  
Veteranen Alise Weibull Konsult Soldathems-
förbundet
När kriget stannar inombords Om moraliska trauman under utlandstjänst, dess orsaker och konsekvenser Avslutad 2013
Anhöriga Marcus Jernmark Psykologi-studerande Relatives of Deployed Soldiers Anhörigas upplevelser runt utlandstjänsten Avslutad 2013
Veteranen Hans Osvalds, Maria Ivarsson Bourdo Kristianstad Högskola Upplevd förändring av aggressionsnivåer hos svenska soldater efter utlandstjänstgöring i Afghanistan. Har den direkta kontakten med stridande motparter bidragit till en förändring av svenska soldates uppfattning om sina egna upplevda aggressionsnivåer. Avslutad 2013
Veteranen Max Josefsson & Hannes Wetterquist Uppsala universitet Behov av rehab under utlandstjänst (sjukgymnastik)   Pågående 2013-
Veteranen Jonas Lindberg Kunskaps-centrum för katastrof-psykiatri (Akademiska) Psykiatrisk uppföljning av svenska soldater med allvarliga somatiska skador. Projektet är en verksamhetsuppföljning av den initiala psykiatriska bedömning som utfördes då de i studien ingående personerna var inneliggande vid Akademiska sjukhuset; det vill säga i nära anslutning till det aktuella traumat.   2013-
Veteranen Jan Grimell Vrije
universitet Amsterdam
Existential and religious dimensions in identity reconstruction among Swedish military personnel in the process of becoming veterans Hur svenska militärer upplever processen från aktiv tjänstgöring till veteran liv ur ett meningsskapande perspektiv. Pågående 2013-
Veteranen Christian Lundgren MHS K (GFU 121) Utbildning inför insats och omhändertagande efter insats.   Pågående 2013
Veteranen SVF SVF Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområdet Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområdet Avslutad 2013
Veteranen Carl-Martin Pethrus Uppsala universitet Militär utlandstjänst och självmord: en svensk populationsbaserad registerstudie Studera förekomsten av självmord bland svenska utlansveteraner genom att granska dödsorsaksregistret. Avslutad 2013
Veteranen Marie-Louise Harrysson och Josefine Karlsson Blekinge tekniska högskola Svenska veteraners psykiska hälsa   Avslutad 2013
Veteranen Malin Appelgren Lunds
universitet
Svenska Isaf-soldater i Afghanistan – en kvalitativ studie om upplevelser och känslor i samband med utlandstjänstgöring Undersöka och beskriva svenska afghanistanssoldaters upplevelser och känslor kopplat till sin utlandstjänstgöring och få en bredare bild medolika aspekter av hur detta upplevs av soldaterna själva. Avslutad 2013
Anhöriga David Nilsson Kristianstad Högskola Hemmavarande partners upplevelser Forskningsprojekt Pågående 2013
Veteranen
Anhöriga
Natalie Engsheden och Anna Sarkadi Uppsala universitet Om relationsutbildning vid Soldathemsförbundet   Avslutad 2013
Anhöriga Mj Lars Jonsson FHS
HSU (I19)
Barnen och jag har lånat ut dig till arbetsgivaren Ökad förståelse till att officer och anhöriga tillsammans utgör en gemensam social ordning och att ge underlag till fortsatt forskning. Vidare syftar studien till att bidra med konkreta förslag till anhörigstöd till myndigheter och organisation som idag arbetar med det. Avslutad 2012
Veteranen Fritz Hammarström och Kristoffer Månsson Umeå
universitet
18 år efter Bosnien. Svenska Bosnienveteraners psykiska hälsa och psykologiska utveckling Studie av det aktuella hälsoläget bland de svenska veteraner som tjänstgjort i BA 03 1994/1995. Avslutad 2012
Veteranen Johannes Saers Uppsala universitet Respiratory symptoms in military personnel deployed in a desert environment Effects on lung health of extended exposure to an environment with heavy air pollution. Avslutad 2012
Veteranen Rikard Bengtsson FHS HSU Stigmatisering; upphov till mörkertal efter genomförd internationell militär insats? Hur stor påverkan rädslan för stigmatisering är, efter avslutad internaionell militär insats. Avslutad 2012
Veteranen Lena Molin, Peter Hammar, Sinna Lindquist FOI Avscanning av veteranforskningsfronten   Föreslagen FOI 2012
Veteranen Helena Prochazka FM
FöMedC
Slutrapport Delprojekt forskning angående veteransoldatutveckling Kartlägga tidigare och nuvarande forskningsläget. Avslutad 2012
Veteranen Charlotte Bäccman och Fredrik Hjärthag Karlstads universitet ME01, Beskrivning och uppföljning av deltagarnas psykologiska status före, under och efter insats Ge en heltäckande bild av ME01 deltagare före, under och efter. Förändras deras välmående?   2012
Veteranen Louise Weibull Karlstads universitet Emotion matters; Emotion managment in Swedish peace support operations   Avslutad 2012
Anhöriga Towe Skiöld-Elf Uppsala universitet Anhörigstödet till försvarsanställda i utlandstjänst. De Anhörigas perspektiv Studera attityder och upplevelser hos de anhöriga till försvarsanställda i utlandstjänstgöring samt hur det stöd som erbjuds till anställda och deras anhöriga inom Försvarsmakten i samband med de obligatoriska utlandstjänstgöringarna används av de anhöriga. Avslutad 2012
Veteranen Peter Butor FM HRC Uppföljning av soldater ur Afghanistanstyrkan, 18:e rotationen (FS18)   Avslutad 2011
Veteranen Jan-Gunnar Isberg och Lotta Victor Tillberg FHS Med alla nödvändiga medel   Avslutad 2011
Veteranen Lotta Victor Tillberg och Peter Tillberg CSMS Uppdrag chef - åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer   Avslutad 2011
Veteranen Jacob Wennerholm Örebro Universitet Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa bland svenska Afghanistanveteraner   Avslutad 2011
Anhöriga Louise Weibull FHS ILM Vi borde också få medalj     2009
Anhöriga Synovate och Officersförbundet Officers-
förbundet
Hela familjen gör utlandstjänst Hur mår familjerna till officerare och soldater i US egentligen? Hur påverkas familjerna av Sveriges internationella militära åtaganden? Avslutad  
Veteranen Lars Andersson FHS Militärt ledarskap - när det gäller     2008
Veteranen Lars Frost Egen Kongo-enkäten; FN svenskar i Kongo   Avslutad 2001
Veteranen Eva Johansson FHS I basker blå: Fyra svenska FN-bataljoner i Bosnien    Avslutad 1997
Veteranen Peter Butor FM HRC Uppföljning av soldater ur Afghanistanstyrkan, 19:e rotationen (FS19)   Avslutad 1994