Stadgar 2018

 

§1. Föreningen

Invidzonen (IZ) är en ideell, demokratisk, religiöst neutral och partipolitiskt obunden förening.

 

§2. Hemort

Föreningen är rikstäckande med kansliets säte i Stockholms kommun.

 

§3. Ändamål

Föreningen stöttar anhöriga till i huvudsak personal som genom organisationer och myndigheter tjänstgör internationellt. Därutöver erbjuds stöd och råd till tjänstgörande personal i anhörigfrågor. Även andra anhöriggrupper kan vara aktuella utifrån avtal.

 

§4. Verksamhet

Föreningens verksamhet består främst av rådgivning och stöd som utförs av dess medlemmar, volontärer samt anställd personal. All form av stöd och rådgivning måste följa Invidzonens riktlinjer och policys framtagna för föreningens medlemmar, volontärer och anställd personal. Invidzonen samarbetar med organisationer och myndigheter för att främja och stödja anhörigas situation.

 

§5. Medlem

Alla personer som vill stödja föreningens arbete enligt ändamålsparagrafen kan ansöka om att bli medlemmar. Medlemskapet är obligatoriskt för styrelsemedlemmar, anställda samt de mentorer och volontärer som erhåller en utbildning genom Invidzonen. En föranmäld medlem har rätt att närvara och rösta vid årsmöten, medlemsmöten samt ge förslag till styrelsesammanträden, årsmöten och medlemsmöten.

  

§6. Ansökan

Ansökan om medlemskap ställs till Invidzonen.

 

§7. Medlemsavgift

Årsmötet beslutar avseende Invidzonens medlemsavgifter.

 

§8. Medlemskapets upphörande

Medlemskapet upphör på grund av utträde eller uteslutning. En medlem kan utträda genom att anmäla sitt utträde. En medlem som uppenbarligen motverkar Invidzonens ändamål och syften eller bryter mot stadgarna, kan uteslutas. Beslut om detta kan bara fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning fattas med 3/4 majoritet. Den medlem som har uteslutits ska informeras om beslutet.

 

§9. Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av fem till sju ledamöter valda på två år. Val av styrelse sker på årsmötet. Föreningens ordförande väljs separat. Övriga styrelseposter fördelar styrelsen inom sig. Årsmötet har möjlighet att välja två suppleanter, valda på två år, utöver ordinarie styrelse. Suppleanterna kallas till styrelsemöten och har rösträtt då ordinarie ledamot är frånvarande. Styrelsen samlas på ordförandens kallelse. Styrelsemöten hålls minst två gånger per år. Styrelsen kan anställa personal och till dem delegera specifikt ansvar och specifika arbetsuppgifter. Styrelsen är beslutsmässig vid 2/3 närvaro. Vid likaröstning har ordförande och i andra hand vice ordförande utslagsröst. Enkel röstning gäller.

 

§10. Revisor

Revisor och revisorssuppleant skall utses av årsmötet.

 

§11. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot i förening samt av den eller de styrelsen utsett.

 

§12. Rösträtt

Föranmälda medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

 

§13. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska genomföras innan utgången av april månad. Kallelse och dagordning skall anslås på föreningens hemsida senast fyra veckor före årsmötet. Medlem skall anmäla sitt deltagande vid årsmötet och kan lägga förslag till årsmötet genom skriftlig motion. Sådan ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmöte.

 

Årsmötets dagordning ska innehålla följande punkter:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5. Godkännande av dagordning

§ 6. Fastställande av röstlängd

§ 7. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning

§ 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 9. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse

§ 10. Föredragning av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12. Styrelsens förslag och medlemmars motioner

§ 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget

§ 14. Fastställande av medlemsavgift

§ 15. Fastställande av ev. arvoden till styrelse och revisor

§ 16. Val av ordförande i föreningen

§ 17. Val av övriga styrelseledamöter

§ 18. Val av revisor och suppleant

§ 19. Val av valberedning

§ 20. Utvärdering och revidering av arbetsordning

§ 21. Övriga frågor

§ 22. Mötets avslutande

 

§14. Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen anser att behov finns. Kallelse och dagordning skall anslås på föreningens hemsida senast fyra veckor före det extra årsmötet. Aktiv medlem skall anmäla sitt deltagande vid årsmötet och kan lägga förslag till årsmötet genom skriftlig motion. Sådan ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.

 

§15. Medlemsmöte

Medlemsmöte ska hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst 20 st. medlemmar så begär. Kallelse ska ske via föreningens hemsida senast en vecka före mötet. Beslut på medlemsmöte får bara fattas i de frågor som angivits i kallelsen.

 

§16. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§17. Årsredovisning

Föreningens årsredovisning skall av styrelsen lämnas till revisor senast vid februari månads utgång.

 

§18. Stadgeändring

Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav det första ska vara årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två möten. Förslag till ändring av stadgarna skall medfölja kallelsen.

 

§19. Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla partnerorganisationer eller uppdragsgivare enligt gällande avtal att användas för ändamål likt det i § 3.

 

(Publicerat 2018-05-05)