Invidzonen finansieras med hjälp av formella avtal med Försvarsmakten, Polisen samt gåvor.
Föreningen tecknas årsvis av myndigheterna.


Ekonomisk historia

 

 • 2007 – 2010

  Under perioden mars 2007 till april 2010 finansierades och drevs Invidzonens verksamheten helt ideellt.

 

 • 2010

  Från och med april 2010 finansieras verksamheten av det formaliserade avtal Invidzonen tecknade med Försvarsmakten som då beslutade att stötta föreningen genom ekonomiska medel.

 

 • 2011

  Från och med juni 2011 tecknade organisationen ett avtal med Rikskriminalpolisens Utlandssektion. Avtalen förnyas årsvis efter återredovisning av genomförd verksamhet samt ekonomi och årsredovisning samt efter ett äskandeförfarande och vidare en ny förhandling. 

 

 • 2014

  Under 2014 fick föreningen tillsammans med fyra andra utvalda stödorganisationer möjlighet till stadsbidrag via Försvarsmakten och veteranutredningen. Föreningen redovisar ekonomi och genomförd verksamhet, äskar och uppvisar planerad budget med verksamhetsplan varje år vid tillfälle för ny förhandling.

 

Avtal

 

 • Innan avtal

  Innan en förhandling tar vid, lämnar Invidzonen in äskande tillsammans med en aktivitetsplan för nästkommande år. Dessa dokument öppnar upp för en dialog mellan Invidzonen och de uppdragsgivare som tecknar avtal. Allt för att möta ett efterfrågat behov.

 

 • Under avtalstid

  Under avtalstid sker löpande samordning i form av möten och verksamhetsdialoger samt inlämnande av likviditetsprognoser.

 

 • Efter avtalstid, innan nästkommande

  Redovisning av ekonomi och utförd verksamhet inlämnas och granskas internt av auktoriserad revisor för att sedan granskas av våra avtalspartners.