Här finns möjlighet att söka pengar ur fonder och stiftelser.


 


Kungafonden

Kungafonden stöttar den som skadat sig under tjänstgöring i Försvarmakten eller i blåljusmyndigheter som polis, räddningstjänst, tull och kustbevakning. Anhöriga tar också del av det stöd som fonden ger. Anhöriga kan få ekonomiskt stöd vid till exempel resor när den som skadat sig vårdas på annan ort.

För veteraner och anhöriga.


Konungens Militärhospitals och medaljfonder

Är du efterlevande maka/make eller barn till avliden yrkesofficer har du möjlighet att söka ekonomisk hjälp från H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder. Sökande ska vara ekonomiskt behövande, vilket normalt innebär en månadsinkomst som understiger 15.000 kronor per månad, och utan större förmögenhet. För mer information och ansökningsförfarande, se www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden (2015)


 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Kamrathjälpen

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna marknadsför och säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen. Veteraner för veteraner och deras anhöriga! Kamrathjälpen har som syfte att genom bidrag från donatorer och insamlingar stödja veteranen och dennes familj vilka är i behov av ekonomiskt stöd p.g.a. skador, fysiska eller psykiska, som en följd av internationell tjänstgöring utsänd av svensk myndighet och som beslutats av regeringen eller Riksdagen. Kamrathjälpen ska betraktas som ett komplement till det privata eller allmänna försäkringssystemet och det sociala skyddsnätet i övrigt. 


Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne har grundats av Jespers familj för att hedra hans minne. Jesper stupade under tjänstgöring i Afghanistan 2005. Han tjänstgjorde vid försvarsmaktens specialförband. Stiftelsen har skapats för att hedra hans minne, men också för att uppmuntra föregångsmannaskap, kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden. Dessa egenskaper var särskilt framträdande hos Jesper. Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium till person eller personer vid Försvarsmaktens specialförbandssystem som verkar i andan för stiftelsens urkund. Kriterierna lyder: Stipendiet tilldelas person eller personer som i sin tjänstutövning och i fredens syfte visat mod, uthållighet, ansvar, engagemang, framåtanda, kamratskap, lojalitet, ödmjukhet och optimism i Jespers anda. En viktig ambitionsnivå är att det ska vara fint och hedrande att få detta stipendium.

För veteraner och anhöriga.


Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction (VRR)

VRR är upprättade för dig som är utlandsveteran och som hamnat i ekonomisk knipa av akut karaktär – men även för dig som vill hjälpa en behövande veteran med ekonomiskt bistånd genom kontanta medel eller presentkort på exempelvis mat med mera, som då frigör kapital för veteranen. Föreningens mål är att förmedla kortsiktig och akut ekonomisk hjälp med fokus på våra utlandsveteraner, men även deras barn och övriga familjemedlemmar drabbas genom en utsatt ekonomisk situation, så även gåvor exempelvis riktade åt veteranens familj emottages tacksamt.

För veteraner och anhöriga.


Annan juridisk / ekonomisk information