Försvarsmaktens Veteranforskningsseminarium 2016

Under årets Veteranforskningsseminarium som arrangerades av Försvarsmakten (FM) presenterades många former av olika forskning med fokus på veteranen. Dagen öppnades med ett anförande av Försvarsmaktens stf Personaldirektör Brigadgeneral Klas Eksell. Monica Larsson från Veteranenheten föredrog sen dagens program.

Försvarsmaktens utlandsveteraner - historiska aspekter på dagens svenska veteranpolitik

Fredrik Thisner från Försvarshögskolan bjöd en dragning över de historiska aspekterna på dagens svenska veteranpolitik mellan 1956-2010 som b la förklarade att Sverige under den här tiden har skickat ut ca 75-80 000 st svenska soldater på 120 st insatser. Det psykiska omhändertagandet har, historiskt sett, inte varit ett prioriterat område och anhörigstödet har gått från att vara reaktivt och osystematiskt till att numera vara aktivt och strukturerat. Samhället i stort saknar kunskap om de olika insatserna och soldatyrket i stort samt har ingen djupare insikt i veteranproblematiken.

Registerstudien: Äktenskap, våldsbrott och hjär- och kärlsjukdom efter militär utlandstjänst

Martin Neovius och Carl-Martin Pethrus från KI/Aux Military redovisade en utökad registerstudie över veteranerna där man tittat på 20 000 st unika personer. Områdena för årets studie var äktenskap, våldsbrott samt hjärtkärlsjukdomar efter insats. Resultaten visar att skilsmässofrekvensen är högre hos veteraner än hos referensgruppen. Ca 20 % av de veteranerna som är gifta innan insats är skilda fem år efter insats. Förklaringen till detta kan vara många. Det kan bero på den stora frånvaron en insats innebär, det kan vara så att insatsen är en flykt från ett dåligt förhållande eller det kan bero på psykisk ohälsa. Dessutom kan soldater som åker på insats även beskrivas som mer handlingskraftiga vilket innebär att de väljer att lämna en relation som inte fungerar. Då det gäller våldsbrott och hjärt- och kärlsjukdomar fanns ingen skillnad mellan veteranerna och referensgruppen.

Stödet till anhöriga och soldaten som anhörig

Vi fick även ta del av forskningen över anhörigstödet från Ann-Margreth Olsson universitetslektor i socialt arbete Högskolan Kristianstad. Det visade att det fanns vissa brister i anhörigstödet, men att det i första hand låg på samhällsfunktionerna som sjukvård och det sociala skyddsnätet. Hon talade också om "Skillnad som gör skillnad inför avfärd" om soldaten som lämnar och de anhöriga som blir lämnade. Om leavens olika perspektiv och problematik beroende på vilken vända det är. Om "Delaktighetsstegen" hur delaktig partnern/familjen känt sig och vikten av delaktighet för kommunikation och samverkan mellan soldat vs anhörig. Om hemkomstens dilemma ur soldatens perspektiv, som ska lämna sin funktion och sitt väl fungerande jag för att anpassa sig till vardagen här hemma.

Kan vi mäta stress? Försvarsmaktens behov och nytta av mätningar på kort och lång sikt

Dagens näst sista talare Niclas Wisén forskare och doktorand Institutionen för neurovetenskap KI/FM HRC talade bland annat om stress. Kan vi mäta stress? Och vikten att väga och mäta objektivt så uppdragsgivaren får en uppfattning om behov och nytta av mätningar på kort och lång sikt för att arbeta preventivt och erhålla verktyg inför framtidens utbildningar och insatser.

Optimera utbildning och träning för insatssoldater – en utmaning!

Seminariet avrundades av Helena Larsson Med Dr, forskare, legitimerad sjukgymnast KI/FM HRC med en studie om vikten av rätt fysisk träning och rätt mängd träning för våra soldater. Hur mycket kroppen högbelastas av packning och utrustning idag jämfört med tidigare. Och hur man undviker återkommande och långvariga besvär genom att identifiera riskfaktorerna och hur man kan rikta rehabiliteringen.

Veteranenheten avslutade dagen med att tacka alla medverkande och vi på Invidzonen tackar för ett bra upplägg, en intressant dag med mycket tänkvärd och viktig forskning.

Bakgrund

Försvarsmaktens arbete med att implementera ett veterankoncept startade 2010 i och med antagande av lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationell militär insats.

Under åren som gått har flera viktiga steg tagits för att skapa ett funktionellt och enhetligt koncept för hantering av veteran- och anhörigfrågor inom myndigheten. I skapandet av detta koncept är det av största vikt att arbetet vilar på vetenskaplig grund och Försvarsmakten har därför initierat ett antal forskningsprojekt  inom området samt följer med intresse arbeten som bedrivs av andra.

Syftet med seminariet är att presentera Försvarsmaktens pågående och planerade forskning inom veteran- och anhörigområdet. Seminariet syftar också till att etablera ett nätverk för kunskapsutbyte inom området.

Vill du veta mer eller har frågor, så ta kontakt med oss>>